Twoja pierwsza kasa

Kogo dotyczy obowiązek posiadania urządzenia fiskalnego?

Obowiązek prowadzenia ewidencji z wykorzystaniem kas fiskalnych określa rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 29 listopada 2012 r., które weszło w życie 1 stycznia 2013 r.
Podlegają mu podatnicy świadczący usługi na rzecz osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych:

  • których kwota obrotu z powyższego tytułu w poprzednim roku podatkowym przekroczyła 20 tys. zł.
  • którzy w poprzednim roku zaczęli osiągać obrót na rzecz osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych i kwota ich obrotu przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, 20 tys. zł.
  • którzy po 31 grudnia 2012 zaczęli osiągać z powyższego tytułu obrót i przewidywany obrót przekroczy w roku podatkowym 20 tys. zł.

Kto jest zwolniony z obowiązku ewidencjonowania?

Usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy łącznym spełnieniu warunków:

  • każde świadczenie usługi udokumentowane fakturą
  • liczba wszystkich usług w poprzednim roku podatkowym mniejsza niż 50, liczba odbiorców tych usług mniejsza niż 20
  • zapłata za usługę w całości przelewem o tytule jednoznacznie wskazującym na transakcję, której dotyczy zapłata

Czy rozliczanie świadczeń wyłącznie na podstawie kontraktu z NFZ zwalnia z obowiązku posiadania urządzenia fiskalnego?

Udzielanie świadczeń wyłącznie na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia zwalnia z obowiązku posiadania urządzenia fiskalnego.

Jakie trzeba spełnić warunki, żeby otrzymać zwrot za zakup kasy fiskalnej?

Aby mieć prawo do otrzymania ulgi za zakup kasy fiskalnej, należy przed rozpoczęciem ewidencjonowania i fiskalizacją pisemnie powiadomić Naczelnika Urzędu Skarbowego o wszystkich instalowanych urządzeniach. Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie w wymaganym terminie fiskalizacji. Następnie w ciągu 7 dni od tego faktu trzeba złożyć w US wypełniony formularz, na ogół dołączany do urządzenia. Gdy powyższe warunki zostaną spełnione należy jeszcze tylko przedstawić w Urzędzie Skarbowym oryginał faktury za zakup kasy, wraz z dowodem zapłaty i rozliczyć wydatek.

Jaką kwotę zwróci Urząd Skarbowy za zakup urządzenia fiskalnego

Zwrot tylko przy pierwszym obowiązku zakupu kasy fiskalnej. W tym momencie może uzyskać tyle zwrotów, ile musi zakupić kas, aby obsłużyć wszystkich klientów (czyli może to być więcej, niż jeden zwrot).
W ramach ulgi na zakup kasy fiskalnej można odzyskać 90% wartości kasy netto, jednak nie więcej niż 700 złotych.

Jak ubiegać się o zwrot pieniędzy za zakup kasy fiskalnej?

Podatnicy VAT ubiegający się o ulgę na kasę fiskalną mogą odliczyć należną im kwotę w rozliczeniu podatku VAT za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie przy zastosowaniu urządzenia, lub za kolejne okresy. Aby tego dokonać należy wpisać odpowiednią kwotę w deklaracji VAT, w polu „zakup kasy rejestrującej”. Podatnicy VAT mogą uzyskać zwrot związany z zakupem kasy za pomocą deklaracji VAT. Firmy, które wykazują VAT do zapłaty (należny), odejmują zwrot za kasę od podatku do zapłaty. Przy czym w danym okresie nie można odjąć więcej, niż wynosi VAT należny. Wtedy pozostałą część z kwoty ulgi na kasę przenosi się na kolejny okres dotąd, aż zostanie w całości odliczona.
Natomiast firmy, które nie wykazują VAT-u do zapłaty (należnego) mogą wnioskować o zwrot wspomnianej ulgi, przy czym nie jednorazowo. W danym okresie rozliczeniowym można uzyskać maksymalnie:
25% kwoty stanowiącej 90% ceny netto zakupu kasy fiskalnej, nie więcej niż 175 zł – rozliczenie miesięczne,
50% kwoty stanowiącej 90% ceny netto zakupu kasy fiskalnej, nie więcej niż 350 zł – rozliczenie kwartalne.
Firmy zwolnione z VAT mają inną drogę do uzyskania zwrotu. W tym celu muszą złożyć wniosek do właściwego urzędu skarbowego. Wniosek musi zawierać:
dane identyfikacyjne przedsiębiorcy,
dane podmiotu, który prowadzi serwis kasy i dokonał fiskalizacji kasy,
oryginał faktury na zakup kasy fiskalnej razem z dowodem zapłaty,
numer rachunku na który mają zostać zwrócone pieniądze.

Zwrot jest dokonywany na wskazany rachunek bankowy w terminie 25 dni od momentu złożenia wniosku.

Kiedy podatnik musi zwrócić ulgę?

W pewnych przypadkach podatnik, który otrzymał ulgę na zakup kasy fiskalnej musi ją zwrócić. Dzieje się tak, gdy naruszy warunki związane z odliczeniem kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących tj. np. gdy zaprzestanie działalności w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania – otworzy likwidację oraz ogłosi upadłość firmy, albo sprzeda przedsiębiorstwo. Zwrotu należy dokonać również gdy kasa zostanie skradziona lub utracona.
Ulgę należy zwrócić na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego.